SKUP – utviklingsprosjekt med DKS

SKUP-midlene gir skolen mulighet til å jobbe med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt

Søke om å delta 2020/21

Frist GS og VGS ca. månedsskifte november / desember, info kommer

  • Grunnskole: SKUP er tatt inn i katalogen skoletilpassede innsatser fra avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Grunnskolene melder interesse for innsatser i katalogen for påfølgende skoleår.
  • Videregående skole: SKUP søknadsskjema legges ut på våre hjemmesider i god tid før søkandsfristen

Mål med SKUP

  • Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
  • Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
  • Kompetanseutvikling for lærere, dybdelæring og elevaktiv læring
  • Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen

Struktur og økonomi

UDE kobler skolen til en veileder fra universitets- eller høyskolemiljøet som følger opp prosjektet. Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.

Skolen kan søke om inntil kr 75 000,- hvorav minimum 80% skal gå til å dekke utgifter til ekstern aktør, og inntil 20% kan brukes til materiell, oppgradering av utstyr eller lignende. Midlene kan ikke brukes til å dekke vikarlønn. UDE dekker utgiftene til veiledningen.